Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Bc. Kamila Stejskalová (FyzioCentrumBrno)

IČO: 05417759

Sirotkova 43, 616 00 Brno

www.fyziocentrumbrno.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účely zpracování osobních údajů

poskytování zdravotních služeb

vyúčtování zdravotních služeb

sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví

3. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracované pro další účely uvedené v bodu 2 jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

4. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva:

právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům

právo na opravu Vašich osobních údajů

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo na přenositelnost osobních údajů

právo na výmaz osobních údajů (vztahuje se jen pro osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům než je poskytování zdravotních služeb)

právo podat stížnost u dozorového orgánu

právo vznést námitku proti zpracování

5. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovník